Загальні положення

 1. Львівське комунальне підприємство «Львівелектротранс» (надалі – Підприємство), засновником якого є Львівська міська рада (надалі – Власник), створене ухвалою та підпорядковане Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, який є представником власника – територіальної громади м. Львова і є органом (надалі – Уповноважений орган) до сфери управління якого входить комунальне підприємство.
 2. У своїй діяльності Підприємство керується Господарським і Цивільним кодексом України, Законами України «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про міський електричний транспорт» та іншими законодавчими актами, а також цим Статутом.
 3. Найменування підприємства:
  1. Повна назва: Львівське комунальне підприємство «Львівелектротранс»;
  2. Скорочена назва: ЛКП «Львівелектротранс»;
  3. Місцезнаходження підприємства: 79012, м. Львів, вул. Сахарова, 2.

Мета і предмет діяльності

 1. Підприємство створене із метою:
  1. Отримання прибутку;
  2. Надання послуг з перевезення населення електротранспортом, автотранспортом та інших послуг;
  3. Створення додаткових місць праці та на основі отриманого прибутку покращення економічних та соціальних умов колективу Підприємства;
 2. Основними напрямками діяльності Підприємства є:
  1. Надання послуг із перевезення населення електротранспортом, автотранспортом;
  2. Організація руху транспорту;
  3. Вивчення потреб населення для здійснення перевезень та потреби в рухомому складі;
  4. Визначення потреби у рухомому складі;
  5. Будівництво, експлуатація, технічне обслуговування і ремонт:
   • трамвайних колій і колійних споруд;
   • споруд та електрообладнання тягових підстанцій;
   • систем телеуправління;
   • електромереж;
   • споруд та устаткування сигналізації та зв’язку;
   • будівель і споруд підприємств;
  6. Експлуатація, діагностика, технічне обслуговування і ремонт:
   • електротранспорту та автомобільного транспорту;
   • електричного обладнання до і вище 1000 В;
  7. Підрядна діяльність, в тому числі:
   • оренда;
   • організація і проведення екскурсійно-туристичної діяльності на електро- та автотранспорті;

2.2.8. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

2.2.9. Торгівельно-посередницька діяльність, в тому числі передача і постачання електроенергії;

2.2.10. Здійснення природоохоронних заходів;

2.2.11. Розвиток системи безперервної підготовки та перепідготовки кадрів, організація та навчання водіїв трамваїв і тролейбусів, науково-методичне забезпечення правової та кадрової роботи;

2.2.12. Організація відпочинку, оздоровлення та громадського харчування;

2.2.13. Методична практика, аналіз і вивчення стану здоров`я  та захворюваності працюючих, здійснення заходів зі зниження трудовитрат по тимчасовій непрацездатності;

2.2.14. Загально-будівельні роботи;

2.2.15. Виготовлення проектно-кошторисної документації;

2.2.16. Ремонт і калібрування засобів вимірювальної техніки, електровимірювальні та випробовувальні роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В;

2.2.17. Проектування, монтаж і пусконалагодження:

 • трамвайних колій та нестандартного обладнання і спецчастин;
 • електрообладнання тягових підстанцій;
 • електромереж;
 • електропостачання, електроосвітлення;
 • систем телеуправління;
 • обладнання сигналізації і зв’язку;
 • технологічного устаткування;
 • систем опалення, теплопостачання, водопостачання та каналізації;
 • електричного обладнання напругою до і вище 1000 В;

2.2.18. Розробка, проектування та виготовлення засобів технологічного оснащення, пристосувань, засобів механізації для ремонту обладнання, нестандартного обладнання, запасних частин та відновлення зношених деталей для власних потреб так і для сторонніх підприємств, організацій та установ незалежно від форми власності;

2.2.19. Ковальські роботи;

2.2.20. Ливарні роботи з виготовлення запасних частин з кольорових і чорних металів;

2.2.21. Проведення робіт із експлуатації, ремонту, монтажу, пуску та налагодження обладнання засобів релейного захисту, зв’язку, автоматики і контрольно-вимірювальних приладів та надання інших послуг виробничого і невиробничого характеру стороннім підприємствам, організаціям, юридичним і фізичним особам на договірних засадах;

2.2.22. Експлуатація будівель і споруд житлово-комунального господарства Підприємства та надання послуг мешканцям гуртожитків і відомчих житлових будинків;

2.2.23. Розробка конструкторської, технологічної, нормативної документації;

2.2.24. Розробка та надання технічних умов на реконструкцію та капітальне будівництво трамвайних колій та контактних мереж;

2.2.25. Експлуатація, технічне обслуговування та ремонт побутово-господарської техніки;

2.2.26. Здійснення метрологічної діяльності, в тому числі:

– організація метрологічного контролю і нагляду;

– розроблення методик виконання вимірювань,  методик метрологічної атестації, повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки;

– організація, подання на державні випробовування і повірку, а також організація і проведення ремонту засобів вимірювальної техніки;

2.2.27. Злив, очищення резервуарів, тари та інших ємностей від осадів з-під нафтопродуктів;

2.2.28. Здійснення контролю за ходом реконструкції, будівництва трамвайних колій та контактної мережі;

2.2.29. Надання послуг з перевезення вантажів електротранспортом та автотранспортом стороннім підприємствам, організаціям, юридичним та фізичним особами на договірних засадах;

2.2.30. Опосвідчування стану безпеки електроустановок споживачів, в т.ч. і тих, що вичерпали свій ресурс;

2.2.31. Професійна підготовка, перепідготовка, курсове професійне навчання, підвищення кваліфікації молоді та незайнятого населення з робітничих професій;

2.2.32. Рекламна діяльність.

2.3. Підприємство діє на принципі самоокупності.

3. Юридичний статус Підприємства

3.1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

3.2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі та відповідно до чинного законодавства України і цього Статуту, який затверджується уповноваженим органом та реєструється у встановленому законом порядку.

Підприємство може мати товарний знак, який реєструється відповідно до чинного законодавства.

3.3. Підприємство має самостійний баланс, рахунки (в тому числі валютний) в установах банків, печатки, бланки із своїм найменуванням.

3.4. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно із чинним законодавством.

Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, Власника, Уповноваженого органу. Держава, Власник, Уповноважений орган не несуть відповідальності за зобов’язаннями Підприємства.

3.5. Участь підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об`єднаннях здійснюється на добровільних засадах, за погодженням з Уповноваженим органом та Власником, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству України.

3.6. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському суді та інших юрисдикційних органах.

4. Майно підприємства

4.1. Майно Підприємства становлять основні та оборотні засоби, а також інші активи, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

4.2. Майно Підприємства є комунальною власністю громади м. Львова і закріплюється за Підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство).

Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

4.3. Підприємство має право, за погодженням з Уповноваженим органом, здавати в оренду юридичним та фізичним особам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать. Передача в оренду цілісних майнових комплексів Підприємства чи його структурних підрозділів, філіалів, цехів, нежитлових приміщень Підприємства здійснюються за рішенням виконавчого комітету.

Відчудження засобів виробництва, що є комунальною власністю і закріплені за Підприємством здійснюється:

4.3.1. Вартість менше 20 мінімальних заробітних плат – за погодженням з Уповноваженим органом;

4.3.2. Вартість від 20 до 100 мінімальних заробітних плат – за погодженням із Уповноваженим органом;

4.3.3. Вартість більше 100 мінімальних заробітних плат – за погодженням із Власником у порядку, встановленому чинним законодавством.

Кошти, отримані в результаті відчуження зазначеного майна, використовуються відповідно до чинного законодавства.

4.4. Джерелами формування майна підприємства є:

4.4.1. Комунальне майно, передане йому Власником, виконавчим комітетом Львівської міської ради, Уповноваженим органом;

4.4.2. Доходи, отримані від продажу товарів, надання послуг, виконання робіт, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності;

4.4.3. Кредити банків та інших кредиторів;

4.4.4. Капітальні вкладення, дотації, субвенції з бюджетів;

4.4.5. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

4.4.6. Придбання майна інших юридичних чи фізичних осіб;

4.4.7. Інше майно, цінності, набуті на підставах не заборонених чинним законодавством України;

4.4.8. Доходи від цінних паперів.

4.5. До затвердження цього Статуту, в статутний фонд підприємства входить комунальне майно, що передане йому Власником, виконавчим комітетом Львівської міської ради, Уповноваженим органом.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності Підприємство наділяється Власником статутним фондом в розмірі 100,0 млн. грн., який формується обротними, необоротними активами, грошовими коштами.

Власник має право власності на статутний фонд, включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку Підприємства, а також його активів у разі його ліквідації відповідно до чинного законодавства.

4.6. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав фізичними, юридичними особами чи державними органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням суду або господарського суду чи в іншому порядку, передбаченому чинним законодавством.

5. Права та обов’язки підприємства

5.1. Права підприємства:

5.1.1. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до кон’юнктури ринку товарів (робіт, послуг), галузевих науково-технічних прогнозів, програми соціально-економічного розвитку міста, галузевих програм та економічної ситуації;

5.1.2. Підприємство реалізує свої товари, роботи, послуги і залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної доцільності, а у випадках передбачених законодавством України чи нормативними актами Власника, за фіксованими цінами;

5.1.3. Підприємство за погодженням з Уповноваженим органом та Власником може створювати на території України дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, які будуть діяти на основі відповідних статутів та положень;

5.1.4. Підприємство самостійно приймає рішення, видає накази, вказівки в межах своєї компетенції.

5.2. Обов`язки підприємства:

5.2.1. Підприємство забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно із чинним законодавством України;

5.2.2. Підприємство здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних засобів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та введення в дію придбаного обладнання;

5.2.3. Підприємство здійснює оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення, виробництва, проводить придбання необхідних матеріально-технічних ресурсів у підприємств, організацій та установ незалежно від форми власності, а також у фізичних осіб;

5.2.4. Підприємство створює належні умови для високпродуктивної праці, забезпечує дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, соціального страхування;

5.2.5. Підприємство здійснює заходи з вдосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне та раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;

5.2.6. Підприємство виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

У разі порушення Підприємством законодавства про охорону навколишнього природного середовища, його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного законодавства України;

5.2.7. Підприємство забезпечує виконання річного фінансового плану.

5.3. При визначенні стратегії господарської діяльності, Підприємство повинно враховувати державні контракти, державні та комунальні замовлення.

Доведені у встановленому порядку державні та комунальні контракти і державні та комунальні замовлення є обов`язковими для виконання.

5.4. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

Керівник підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

5.5. Підприємство здійснює володіння, користування землею і іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності чи чинного законодавства України.

6. Управління підприємством

6.1. Управління Підприємством здійснює його керівник.

6.2. Призначення керівника на посаду відбувається шляхом укладання з ним контракту. Контракт укладає Уповноважений орган за погодженням із міським головою.

Підприємство за погодженням з Уповноваженим органом визначає структуру управління і встановлює штатний розпис.

6.3. Умови контракту з керівником передбачають:

6.3.1. термін дії контракту;

6.3.2. права та обов’язки сторін;

6.3.3. відповідальність керівника перед Власником та Уповноваженим органом;

6.3.4. умови праці та компенсації;

6.3.5. умови звільнення з посади та гарантії.

6.4. Керівник Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування, органів державної влади, а також інших органів управління даного підприємства.

6.5. Керівник підприємства:

6.5.1. несе повну відповідальність за стан і діяльність Підприємства;

6.5.2. діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в інших підприємствах, установах та організаціях;

6.5.3. видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання працівниками Підприємства;

6.5.4. розпорядження коштами та майном відповідно до чинного законодавства;

6.5.5. укладає договори, видає довіреності, у тому числі і з правом передоручення;

6.5.6. відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;

6.5.7. несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів;

6.5.8. здійснює інші функції, що не суперечать чинному законодавству.

6.6. Керівник Підприємства не вправі приймати рішення, обов’язкові для Власника, Уповноваженого органу.

Керівник Підприємства підзвітний та підконтрольний Уповноваженому органу.

6.7. Заступник керівника Підприємства призначається на посаду і звільняється з посади керівником Підприємства за погодженням з Уповноваженим органом, керівники підрозділів (депо, цехів, служб, відділів, відділень, дільниць та інших аналогічних підрозділів підприємства) призначаються на посаду і звільняються з посади керівником Підприємства без погодження із Уповноваженим органом.

6.8. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності, на основі Трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством;

6.9. Трудовий колектив Підприємства:

6.9.1. розглядає і затверджує проект колективного договору;

6.9.2. розглядає та вирішує згідно зі Статутом питання самоврядування трудового колективу;

6.9.3. визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам Підприємства соціальних пільг;

6.9.4. бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, порушує клопотання про представлення працівників до державних нагород.

6.10. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами (конференцією) через їх виборні органи. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обирати органи колективного самоврядування, до складу яких не може обиратися керівник Підприємства. Вибори здійснюються таємним голосуванням строком на 2 роки не менш як 2/3 голосів. Члени виборного органу не можуть звільнятися з роботи або переводитися на інші посади з ініціативи адміністрації підприємства без згоди відповідного виборного органу цього колективу.

6.11. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, виробляються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

6.12. Право укладання Колективного договору від імені Власника надається керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

7. Правові відносини між Уповноваженим органом і Підприємством

7.1. Стратегія розвитку, фінансово-економічна діяльність, інвестиційна та інші програми Власника покладаються в основу діяльності Підприємства.

7.2. До виключної компетенції Уповноваженого органу належать:

7.2.1. визначення основних напрямків діяльності Підприємства;

7.2.2. затвердження Положень про філії та представництва, затвердження Статутів дочірних підприємств;

7.2.3. призначення та звільнення за погодженням з міським головою керівника Підприємства;

7.2.4. погодження Підприємству створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв;

7.2.5. створення спільно із Управлінням комунальної власності департаменту економічної політики ліквідаційної комісії, затвердження проміжного ліквідаційного балансу;

7.2.6. затвердження річних фінансових планів Підприємства та контроль їх виконання;

7.2.7. затвердження штатного розпису та організаційної структури підприємства.

7.3. Уповноважений орган має право:

7.3.1. отримувати повну інформацію щодо діяльності Підприємства;

7.3.2. знайомитися з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншими документами;

7.3.3. надавати Підприємству допомогу у вигляді грошових коштів, майна, обладнання та інших матеріальних цінностей, необхідних для діяльності Підприємства;

7.3.4. встановлювати рівень рентабельності діяльності Підприємства;

7.3.5. контролювання виконання завдань, покладених Власником на Підприємство.

7.4. Уповноважений орган приймає на себе такі зобов’язання:

7.4.1. виконувати прийняті на себе у встановленому порядку зобов’язання стосовно Підприємства;

7.4.2. сприяти Підприємству у здійсненні мети його діяльності;

7.4.3. не розголошувати конфеденційну інформацію про діяльність Підпримства.

8. Статутний фонд підприємства

8.1. Мінімальний розмір статутного фонду підприємства становить 436 734 228, 87 грн.

8.2. Для здійснення фінансово-господарської діяльності Власник наділяє підприємство статутним фондом у розмірі 436 743 228, 87 грн., який формується оборотними і необоротними активами.

8.3. Власник має право на статутний фонд, включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку Підприємства, а також його активів у разі його ліквідації відповідно до чинного законодавства.

8.4. Виконавчий комітет Львівської міської ради здійснює передачу оборотних та необоротних активів від одного комунального підприємства до іншого, а також передачу оборотних і необоротних активів від Уповноваженого органу до підпорядкованого комунального підприємства.

8.5. У разі, якщо вартість активів підприємства за результатами його діяльності виявиться меншою ніж розмір статутного фонду, передбаченого Статутом Підприємства, Уповноважений орган зобов’язаний провести у встановленому законодавством порядку зменшення його статутного фонду, але не нижче встановленого ухвалою міської ради мінімального розміру статутного фонду.

9. Господарська та соціальна діяльність Підприємства

9.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є чистий прибуток.

9.2. Частка чистого прибутку Підприємства, яка залишається після сплати обов’язкових платежів до бюджету, є власністю підприємства та використовується ним для господарської та фінансово-інвестиційної діяльності.

9.3. Підприємство може створювати цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних із його діяльністю: Фонд розвитку виробництва; Фонд споживання; Резервний фонд; інші фонди.

9.3.1. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів відрахувань від чистого прибутку та амортизаційних відрахувань у порядку, передбаченому чинним законодавством. Кошти Фонду використовуються для розвитку матеріально-технічної бази Підприємства. Напрямки витрат фонду визначаються кошторисом.

9.3.2. Фонд оплати праці створюється у розмірах, які визначаються згідно із чинним законодавством. Джерелом надходження коштів на оплату праці працівників підприємства є частина доходу, отриманого в результаті господарської діяльності Підприємства. Керівник підприємства самостійно обирає форми та системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат згідно із чинним законодавством. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника Підприємства (заробітна плата, одноразові виплати, винагороди та інші умови) визначаються контрактом.

9.3.3. Резервний Фонд Підприємства утворюється у розмірі не більше 15-ти відсотків Фонду споживання і призначається для покриття витрат, які пов’язані з відшкодуванням збитків і позапланових витрат.

9.4. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є чистий прибуток, амортизаційні відрахування, кредити та інші кошти, передбачені чинним законодавством.

9.5. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами у всіх сферах виробничої діяльності здійснюється на основі договорів.

9.6. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно із чинним законодавством України.

9.7. Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя та здоров`я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів Трудового колективу та їх сімей вирішуються Трудовим колективом за участю Керівника Підприємства, якщо інше не передбачено законодавством.

9.8. Лікарсько-оздоровчі підрозділи Підприємства – санаторій-профілакторій та здоров пункти, як його структурні підрозділи, керуються в своїй діяльності «Положенням про санаторій-профілакторій», затвердженим директором Підприємства, законодавчими актами Міністерства охорони здоров`я, іншим чинним законодавством України, а також даним статутом.

9.9. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

10. Ліквідація і реорганізація Підприємства

10.1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

10.2. Реорганізація Підприємства відбувається на підставі ухвали міської ради. При реорганізації вся сукупність прав та обов’язків Підприємства переходить до його правонаступників.

10.3. Підприємство ліквідується у випадках:

10.3.1. прийняття відповідної ухвали міської ради;

10.3.2. визнання його банкрутом;

10.3.3. якщо прийнято рішення про заборону діяльності Підприємства через невиконання умов, встановлених законодавством та у передбачений рішенням термін не забезпечено дотримання цих умов або не змінено вид діяльності;

10.3.4. якщо рішенням суду будуть визнані недійсними установчі документи Підприємства та (або) рішення про створення Підприємства;

10.3.5. його збитковості та на інших підставах, передбачених законодавчими актами України.

10.4. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється управлінням комунальної власності департаменту економічної політики спільно із Уповноваженим органом. До складу ліквідаційної комісії входять представники управління комунальної власності департаменту економічної політики, Уповноваженого органу та Підприємства. Порядок і терміни проведення ліквідації, а також терміни для заяви претензій кредиторами визначаються ліквідаційною комісією. У разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться згідно із Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

10.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його на затвердження Власнику. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Підприємством, що ліквідується, повідомляють про його ліквідацію у письмовій формі.

10.6. При реорганізації та ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до Трудового законодавства України.

11. Внесення змін та доповнень до Статуту

11.1. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються Уповноваженим органом і підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

11.2. Копія статуту після державної реєстрації змін та доповнень подається в управління економіки департаменту економічної політики.