ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПЕРЕВЕЗЕННЯ пасажирів та ручного багажу міським електротранспортом у м.Львові

Львівське комунальне підприємство «Львівелектротранс», в особі директора Берези Олега Ігоровича, який діє на підставі Статуту, далі іменоване «Перевізник», з однієї сторони, публічно пропонує необмеженій кількості фізичних осіб, далі іменовані окремо кожна як «Пасажир» й діє на основі власного волевиявлення, можливість скористатись послугами перевезення (далі за текстом Перевізник і Пасажир також іменуються разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона»), для чого публікує цей Публічний договір перевезення пасажирів та ручного багажу міським електротранспортом у м.Львові (далі за текстом – «Договір») про наступне:

  1. Загальні положення та запевнення Сторін.

1.1. Кожна із Сторін укладенням цього Договору підтверджує , що:

1.1.1.  кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов;

1.1.2.  не існує жодних обмежень на укладення Сторонами цього Договору;

1.1.3. текст цього Договору, що розміщений на офіційному ВЕБ-Порталі Львівської міської ради http://city-adm.lviv.ua (надалі – «офіційний Веб-сайт»), є публічною офертою (статті 633, 641 Цивільного кодексу України) й пропонується для ознайомлення Пасажиру для здійснення акцепту (прийняття) умов цього Договору (надалі – «публічна оферта»);

1.1.4.  перед початком отримання послуг перевезення міським електротранспортом у місті Львові, Пасажир ознайомився з умовами цього Договору (публічної оферти)  і в повній мірі, безумовно прийняв (погодився) з усіма умовами цього Договору без будь-яких виключень та/або обмежень;

1.1.5. акцептом (прийняттям) умов цього Договору вважається посадка (заходження) Пасажира у салон транспортного засобу Перевізника під час його зупинки для посадки (висадки) пасажирів у визначеному для цього місці для перевезення за маршрутом;

1.1.6. зазначений вище  спосіб волевиявлення має юридичну значимість для Сторін;

1.1.7 всі умови цього Договору, викладені в цій публічній оферті, після її акцепту Пасажиром, є обов’язковими для Сторін.

1.2. Терміни, які застосовуються у даному Договорі, визначаються Сторонами в розумінні Правил користування міським електричним транспортом у м.Львові, затверджених рішенням виконкому ЛМР від 06.04.2018 № 361 (надалі – «Правила»).   

  1. Предмет договору.

2.1. За цим договором Перевізник зобов’язується надати Пасажиру послуги перевезення пасажирів та ручного багажу міським електричним транспортом у межах міста Львова за певним маршрутом та розкладом руху, а Пасажир зобов’язується прийняти та оплатити належним чином надані послуги.

2.2. Маршрути та розклади руху відображаються на офіційному Веб-сайті та на веб-сайті Перевізника (п.9 даного Договору) і є його невід’ємною частиною.

  1. Права та обов’язки Сторін.

3.1. Сторони використовують свої права та мають дотримуватись своїх зобов’язань, які визначаються Правилами, чинним законодавством України та умовами цього Договору.

3.2. Перевізник, зокрема, зобов’язаний :

3.2.1. виконувати вимоги законодавства України, нормативно-правових актів Львівської міської ради, рішень організатора перевезень та Правил;

3.2.2. забезпечувати відповідність технічного та санітарного стану транспортних засобів і бортового обладнання чинним нормам та стандартам, належне їх зберігання;

3.2.3. здійснювати регулярний технічний огляд транспортних засобів і бортового обладнання та контроль їх технічного стану перед виїздом на маршрут;

3.2.4. забезпечувати дотримання розкладів руху та наявність на кожному з маршрутів погодженої організатором перевезень кількості транспортних засобів;

3.2.5. залучати до роботи з перевезення пасажирів персонал з належною кваліфікацією  та відповідною підготовкою, забезпечувати передрейсовий контроль за станом здоров’я водіїв, належні умови для праці та відпочинку водіїв;

3.2.6. забезпечувати безпеку дорожнього руху та перевезень пасажирів;

3.2.7. забезпечувати зручне для пасажирів розміщення у транспортних засобах елементів системи оплати проїзду, їх справність;

3.2.8. забезпечувати встановлення у кожному транспортному засобі обладнання, яке необхідне для забезпечення функціонування системи автоматичного визначення місцезнаходження транспорту;

3.2.9. в разі поломки транспортного засобу вжити всіх заходів для його ремонту впродовж 30 хвилин, або надати інший транспортний засіб аналогічного типу для продовження перевезення Пасажира;

3.2.10.  в разі неможливості надання послуги перевезення Пасажиру, який їх оплатив, з причин, які належать до компетенції Перевізника, компенсувати Пасажиру його витрати, пов’язані з оплатою проїзду, в порядку, передбаченому Правилами;

3.2.11. в разі дорожньо-транспортної пригоди вжити всіх необхідних і можливих в даній обстановці заходів, спрямованих на забезпечення безпеки Пасажира;

3.2.12. оприлюднювати на веб-сайті Перевізника інформацію про внесення змін до розкладів руху та/або маршрутів, а також про будь-які зміни до тексту даного Договору в порядку і на у мовах, передбачених даним Договором;

3.2.13. дотримуватись інших обов’язків перевізника, передбачених Правилами.  

3.3. Пасажир, зокрема,  зобов’язаний:

3.3.1. проводити оплату послуг Перевізника (надалі – «оплата проїзду») відповідно до вимог параграфу 4 Правил;

3.3.2. в разі використання права на пільговий проїзд згідно законодавства мати при собі документ, який посвідчує таке право, пред’являти його на вимогу контролера Перевізника при проведенні контролю оплати проїзду на лінії маршруту;

3.3.3. в разі проведення контролю оплати проїзду на лінії маршруту пред’являти контролеру Перевізника  проїзний документ (параграф 3 Правил), а при його відсутності – оплатити проїзд за штрафним тарифом та сплатити штраф за безквитковий проїзд у розмірі, передбаченому Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі – «КУпАП»);

3.3.4. в разі вираження своєї злісної непокори законному розпорядженню або вимозі працівника Перевізника, який здійснює контроль на лініях маршруту (пункт 5.5 Правил), сплатити на користь Перевізника неустойку (штраф) в розмірі 1000 (одна тисяча гривень), що становить двадцять тисяч відсотків від суми невиконаного або неналежно виконаного Пасажиром зобов’язання з оплати проїзду.

Грошове зобов’язання Пасажира, як боржника, перед Перевізником, як кредитором, у вищезазначеній сумі неустойки (штрафу) виникає з моменту складання уповноваженим на те органом (посадовою особою) на Пасажира протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене хоча б однією із наступних статей КУпАП : ст.134 та/або ст.135 та/або ст.135-1 та/або ст.185 КУпАП та/або ст. 185-9 КУпАП.

3.4. Перевізник, зокрема,  має право:

3.4.1. на отримання від Пасажира оплати за проїзд;

3.4.2. змінювати розклади руху та маршрути перевезень, попередньо (не менш як за три дні за загальним правилом, або не менш як за один день в разі проведення дорожньо-відновлюваних робіт на маршрутах) оголосивши про такі зміни на офіційному Веб-сайті;

3.4.3. на здійснення контролю оплати проїзду згідно параграфу 5 Правил та на вимогу до Пасажира, який не оплатив проїзд, сплати передбачених даним Договором сум;

3.4.4. на самостійне встановлення порядку компенсації витрат Пасажира в разі  неможливості надання послуги перевезення Пасажиру, який їх оплатив, у випадках затримок руху, що відносяться до компетенції Перевізника.

3.4.5. обмежувати або припиняти перевезення у разі надзвичайної ситуації або виникнення інших загроз життю та здоров’ю пасажирів з негайним повідомленням про це організатора перевезень.

3.4.6. на стягнення з пасажира, який допустив безоплатний проїзд та вчинив злісну непокору згідно з пунктом 5.5  Правил, неустойки (штрафу) згідно п.3.3.4 даного Договору;

3.4.7. використовувати вільні площі у салоні рухомого складу для розміщення візуальної реклами без негативного впливу на безпеку та комфорт пасажирів.

3.5. Пасажир, зокрема,   має право:

3.5.1. на безпечну, своєчасну та якісну послугу з перевезення;

3.5.2. на отримання від перевізника необхідної та достовірної інформації про умови і порядок руху, надання транспортних послуг та умови оплати проїзду;

3.5.3. на компенсацію витрат на оплату проїзду у випадках й у порядку, передбачених цим Договором.

  1. Порядок розрахунків.

4.1. Оплата послуг за цим Договором здійснюється Пасажиром в порядку, передбаченому Правилами.

    4.2. Розмір оплати за проїзд визначається тарифами, затвердженими Львівською міською радою, інформація про які оприлюднюється на офіційному Веб-сайті.

  1. Відповідальність Сторін.

5.1. За невиконання чи неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність у випадках і на умовах, що передбачені даним Договором, Правилами та чинним законодавством України.

5.2. За шкоду, заподіяну з вини однієї із Сторін іншій Стороні, така винна Сторона несе відповідальність, передбачену чинним  законодавством України.

  1. Вирішення спорів.

6.1. Усі спори між Сторонами, що виникли за цим Договором, підлягають вирішенню в порядку, передбаченому цим Договором або чинним законодавством України.

  1. Строк Договору.

    7.1. Публічна оферта (пропозиція) щодо укладання даного Договору не містить вказання строку для відповіді на неї, що дозволяє укласти даний Договір у будь-який час, аж до моменту її відкликання Перевізником, про що він оголошує на офіційному Веб-сайті.

7.2 Цей Договір набуває чинності з моменту виконання Пасажиром вимог цього Договору в частині його акцепту та діє впродовж всього періоду перебування пасажира у транспортному засобі Перевізника, а в разі порушення однією із Сторін своїх зобов’язань за цим Договором, його дія триває до повного їх виконання відповідальною за це Стороною.

  1. Заключні положення.

8.1. Цей Договір є публічним відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх осіб, які здійснили акцепт публічної оферти відповідно до пункту 1.1. даного Договору.

8.2. Прийняття Пасажиром умов цього Договору шляхом акцепту публічної  оферти свідчить про те, що Пасажир розуміє значення своїх дій та погоджується зі всіма умовами цього Договору.

    8.3. Перевізник є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах. Пасажир не є платником податку на прибуток підприємств.

8.4. У всьому, що не передбачено цим Договором та Правилами, Сторони керуються законодавством України.

8.5. Цей Договір укладено українською мовою, а його текст підлягає оприлюдненню на офіційних  Веб-сайтах Перевізника та Львівської міської ради.